Δεσμευμένος σε α καλύτερος κόσμος

Σύμφωνα με το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ, και σε εκτίμηση των 17 ΣΒΑ (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης), συμβάλλουμε άμεσα σε 6 από αυτούς και δεσμευόμαστε στην εφαρμογή, προώθηση και επέκταση κάθε αρχής, ευθυγραμμίζοντάς τες με την επιχείρησή μας και τις δράσεις που ο κόσμος σε ένα καλύτερο μέρος για όλους.

2.4 Έως το 2030, εξασφαλίστε βιώσιμα συστήματα παραγωγής τροφίμων και εφαρμόστε ανθεκτικές γεωργικές πρακτικές που αυξάνουν την παραγωγικότητα και την παραγωγή.

Με την παραγωγή 22 χιλιάδων τόνων προϊόντων, υπολογίζεται ότι η χρήση των προϊόντων Yes παρήγαγε 152 χιλιάδες τόνους επιπλέον κρέας, αποφεύγοντας τη χρήση 64 τόνων αντιβιοτικών.

5.5 Διασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής των γυναικών και ίσων ευκαιριών ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων στην πολιτική, οικονομική και δημόσια ζωή

 • 26% γυναικών υπαλλήλων·
 • 67% των διευθυντών που αναφέρονται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο είναι γυναίκες.
 • 31% από άλλες διοικητικές θέσεις που κατέχουν γυναίκες.
 • Δείκτης ιδίων κεφαλαίων μισθών μεταξύ 0,7 και 1,0.
 • Μια γυναίκα στο διοικητικό συμβούλιο της.

8.1 Διατήρηση της κατά κεφαλήν οικονομικής ανάπτυξης σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες και, ειδικότερα, τουλάχιστον 7% αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ετησίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

8.8 Προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και προώθηση ασφαλών και ασφαλών εργασιακών περιβαλλόντων για όλους τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών εργαζομένων, ιδίως των μεταναστριών, και εκείνων που βρίσκονται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας

8.8.1 Θανατηφόροι και μη θανατηφόροι επαγγελματικοί τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους, ανά φύλο και καθεστώς μετανάστη.

 • R$ 124,4 εκατομμύρια άμεση οικονομική αξία που διανεμήθηκε το 2021, αύξηση 37% ετησίως.
 • 259 FTE (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης), αύξηση 15% ετησίως.
 • 102 καθαρές νέες θέσεις εργασίας από την αρχή.
 • 100% θέσεων εργασίας με παροχές.
 • Δεν υπάρχουν σοβαρά ατυχήματα ή θάνατοι κατά το 2021.

9.4 Έως το 2030, αναβαθμίστε τις υποδομές και εκσυγχρονίστε τις βιομηχανίες για να τις καταστήσετε βιώσιμες, με μεγαλύτερη αποδοτικότητα των πόρων και μεγαλύτερη υιοθέτηση καθαρών και φιλικών προς το περιβάλλον βιομηχανικών τεχνολογιών και διαδικασιών, με όλες τις χώρες να ενεργούν στο πλαίσιο των αντίστοιχων δυνατοτήτων τους

 • Η YES δημιούργησε την επιχείρηση Clabon ag, η οποία πουλά το εκχύλισμα κυτταρικού τοιχώματος από τα λύματα της για πρώτη ύλη για την παραγωγή βιολιπασμάτων, μειώνοντας 8.600 m³ εκροών.
 • Προσάρμοσε επίσης τη διαδικασία παραγωγής της για την παραγωγή γλυκάνης χρυσού κατά τη διάρκεια της εκτός εποχής ζαχαροκάλαμου, χρησιμοποιώντας υποπροϊόντα που διαφορετικά δεν θα πληρούσαν τις προδιαγραφές.
 • Η YES προσάρμοσε τη δομή της για να αντικαταστήσει το LPG με βιοαέριο, με τη δυνατότητα να μειώσει τις άμεσες εκπομπές GHG κατά 98% (11,4k tCO2e) ετησίως.
 • 40% y/y μείωση της ενεργειακής έντασης.
 • 3% w/y μείωση της έντασης του νερού.

12.2 Έως το 2030, επίτευξη βιώσιμης διαχείρισης και αποτελεσματικής χρήσης των φυσικών πόρων

13.1 Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικότητας σε κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και φυσικές καταστροφές σε όλες τις χώρες

13.2.2 Συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ανά έτος

 • Εκπομπές GHG 2021 (πεδίο 1 και 2) – 12,4k tCO2e.
 • Μείωση 18% a/y στην ένταση των εκπομπών GHG.
 • Χρησιμοποιώντας τα προϊόντα Yes και την παραγωγή βιολιπασμάτων, υπολογίστηκε ότι η Yes απέφυγε την εκπομπή 25,1k tCO2e GHG (χωρίς να ληφθούν υπόψη οι εκπομπές που αποφεύχθηκαν με τη χρήση ατμού από τα εργοστάσια ζαχαροκάλαμου, που θα ήταν επιπλέον 17k tCO2e).